PR Přemyšov

 

Přírodní rezervace Přemyšov se nachází v obvodu Polanka nad Odrou v místní části Přemyšov. Rezervace vznikla jako břežní terasa Odry, je oddělena silnicí, železnicí a průmyslovým areálem. Na horním okraji je Přemyšov ohraničen polem s ornou půdou. Přírodní celek Přemyšov byl v roce 2001 vyhlášen za přírodní rezervaci. Ze svahů terasy rostou dubohabřiny, z pod nichž vytékají prameny směžující do mokřadů a mělkých tůní pod ní. Rezervace je členitá s příkrým srázem terasy. 

V této rezervaci se vyskytují chráněné druhy živočichů  a rostlin díky dobrým místním přírodním podmínkám. Jednou  z chráněných rostlin je žebratka bahenní rostoucí ve stále zalitých tůních a kapradiník bažinný. Nechráněnými jsou ostřice pašáchor, ostřice řízná, vraní oko čtyřlisté, česnek medvědí, kalina obecná. Rosnička obecně je silně chráněným živočichem v rezervaci.